Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE I ZWROTY

REKLAMACJE

1. Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli zakupiony przez Kupującego Towar ma wady fizyczne.
2. Zgłoszenie wad rzeczy sprzedanej oraz wszelkie reklamacje towaru powinny być kierowane, w formie pisemnej bezpośrednio na adres Sprzedającego: „Penthouse Investment Beata Skowron-Pędzich”, ul. Nagietkowa 35, 32-005 Niepołomice, bądź też elektronicznie na adres mailowy biuro@puchatkolanda.pl. 
3. Reklamacje ilościowe, widoczne uszkodzenia opakowań oraz towarów wynikające z transportu muszą być odnotowane przez Kupującego lub upoważnioną przez niego osobę na dokumencie WZ lub na karcie przewozowej w momencie dostawy zamówionego Towaru kurierem! 
Zobacz: Regulamin oraz dział Płatności i wysyłka!
4. Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne Towarów powstałe w trakcie użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem oraz za uszkodzenia mechaniczne wynikające z transportu a nie odnotowane na karcie przewozowej.
5. Pisemne zgłoszenia reklamacyjne Towarów z tytułu gwarancji będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia do Sprzedającego. O wyniku reklamacji Kupujący zostanie powiadomiony przed upływem powyżej opisanego terminu.
6. W przypadku uznania reklamacji przez Producenta Towaru, zobowiązuje się on do dokonania naprawy Towaru w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji bądź też wymiany Towaru na nowy wolny od wad.
7. W przypadku gdy wymiana Towaru na inny, pełnowartościowy, nie będzie możliwa Producent Towaru za pośrednictwem Sprzedającego zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne wskazane przez siebie i dostępne w sklepie internetowym www.puchatkolandia.pl Towary do wyboru. 
8. W pisemnym, podpisanym przez reklamującego, oświadczeniu Kupujący jest zobowiązany podać: 
a)   imię i nazwisko lub nazwę pod jaką występuje w serwisie (login);
b)   dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość);
c)   nazwę, numery, ilość, towarów, które są reklamowane;
d)   powód reklamacji;
9. Nie stanowią podstawy do reklamacji różnice w wyglądzie Towarów dostarczonych z zamówionymi, które mogą wynikać z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje, itp.).
10. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do danego Kupującego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sprzedający może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do danego Kupującego.


KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Umowy sprzedaży zawierane w sklepie internetowym www.puchatkolandia.pl są umowami zawieranymi na odległość w myśl ustawy z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271), z uwagi na co Kupującemu będącemu konsumentem, w przypadkach oraz na zasadach określonych w/w ustawą przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia towaru, bez podania przyczyn.
2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik/Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od daty zawarcia Umowy. Za datę zawarcia umowy w razie wątpliwości przyjmuje się datę potwierdzenia zamówienia równoznaczną z datą wpływu ceny sprzedaży na rachunek bankowy Sprzedającego lub też datę odbioru Towaru i zapłaty ceny sprzedaży (przy płatności za pobraniem).
3. Kupujący potwierdza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie do zwrotu Towaru oraz, że znany mu jest wzór oświadczenia o odstąpieniu dostępny do pobrania w formacie .pdf poniżej.
4. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone w formie pisemnej według wzoru, o którym mowa w ust. 3 oraz wysłane na adres Sprzedającego przed upływem 14 –dniowego terminu, o którym mowa powyżej. Dla zachowania terminu wystarczy nadanie pisma drogą pocztową przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być połączone z fizycznym zwrotem towaru.
5. Towar podlegający zwrotowi musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne, nieotwarte oraz niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży (przy czm nie jest to warunek konieczny), oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania, tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki. Koszt zwrotu Towaru ponosi Kupujący w związku z powyższym nie będą przez Sprzedającego odbierane żadne przesyłki wysłane za pobraniem!
6. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Sprzedający zwróci Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego Towaru wraz z kosztami jego przesyłki oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego. Należność zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany pisemnie przez Kupującego w terminie do 14 dni od daty przyjęcia zwrotu towaru przez Sprzedającego.
7. Prawo do zwrotu dotyczy TYLKO Konsumentów tj. osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl